Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Jelen weboldal oldal üzemeltetője Soós Tamás, egyéni vállalkozó, Székhely: Fonyód, Szigligeti u.38. 8640

A marketinghangya.hu teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok, (publikálás időpontjára való tekintet nélkül), a letölthető tanulmányok és videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Soós Tamás szellemi tulajdonát képezik.

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Soós Tamásnak a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 20.000 Ft + ÁFA, azaz napi húszezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Soós Tamás) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Soós Tamás) és a forrás (marketinghangya.hu) kötelezően megjelenítendő.

A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás használati, közzétételi díja 20.000 Ft + ÁFA másolt oldalanként naponta. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat.

A hírlevél feliratkozással és az ezzel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat:

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1.Adatkezelő:

A honlap üzemeltetője: Soós Tamás e.v. Fonyód, Szigligeti  u.38.

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-115677/2017.

2. Kezelt adatok köre

A weboldalon kizárólag abban az esetben gyűjtünk személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja.

Regisztrációkor a vásárló nevét, postacímét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét adja meg. Az adatokat a számla kiállításához, valamint a megrendelt termékek postázáshoz, hírlevél küldéséhez használjuk fel.

Hírlevél igénylésekor a látogató a nevét, email címét adja meg.
Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatokat nyilvántartsuk és kezeljük.

3. Az adatkezelés célja

Vásárláskor – Számla kiállítása, postázás, hírlevél küldése
Hírlevél igénylése esetén – tájékoztatás nyújtása a Soós Tamás új termékeiről, marketing akcióiról, rendezvényeiről, nyereményjátékairól akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

Soós Tamás a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

5. Érintettek jogai:

A weboldalon regisztrált vásárlók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni Soós Tamás által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.
Elektronikus hírlevelek esetén Ügyfeleink az alábbi módok bármelyikén, bármikor jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését:
-a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva
– emailen az info@marketinghangya.hu címen
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

-A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

-A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

-A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

-Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

-Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

-Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

-A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

-Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

marketing hangya-marketing kivitelezés, webdesign

Rólunk

Blog

Karrier

Rólunk

Kapcsolat

+36 20 2176733
info@marketinghangya.hu

8640, Fonyód, Szigligeti u.38.

Copyright 2016 © Minden jog fenntartva!